Nowości
 
Aktualności

 

28.03.2018

ZAPROSZENIE NA WALNE ZGROMADZENIE ROD Budy-Strzyże w dniu 21.04.2018

 Witamy,

Zgodnie z ustaleniami ostatniego zebrania zarządu jak i wytycznymi OZM.
Zwołujemy coroczne zebranie sprawozdawczo wyborcze, w załączeniu porządek obrad.

DZIEŃ ZEBRANIA 21/04/2018

MIEJSCE: BUDY STRZYŻE - DOM DZIAŁKOWCA

TERMIN I  - 10:00

TERMIN II - 10:30

Pozdrawiamy
Zarząd ROD


Zaproszenie 


 

12.06.2017

 

Dzień działkowca 24.06.2017

Witamy,

16.00 atrakcje dla dzieci i dorosłych
18.00 ognisko

Serdecznie zapraszamy !!!

12.06.2017

 

Spis liczników woda/prąd


Witamy,

17 czerwca 2017 odbędzie się spis liczników.
Prosimy o udostępnienie wejścia na teren działki lub spisanie licznika wody i przekazanie gospodarzom.07.03.2017

 

Zaproszenie na walne zebroanie ROD Budy-Sytrzyże w dniu 25.03.2017

Witamy,

Zgodnie z ustaleniami ostatniego zebrania walnego jak i wytycznymi OZM.
Zwołujemy coroczne zebranie sprawozdawczo wyborcze, w załączeniu
porządek obrad.

Dzień zebrania 25/03/2017
Miejsce: Budy Strzyże - dom działkowca

Termin I - 10:00
Termin II - 10:30

Pozdrawiamy
Zarząd ROD


Zaproszenie 


 10.01.2017

 

Zaproszenie na nadzwyczajne zebranie ROD 28.01.2017

 

Witamy,

Zarząd ROD „30-lecia PZD” zaprasza na NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE,
które odbędzie się w dniu 28.01.2017 (Sobota) w Budynku administracyjnym
ROD „30-lecia PZD”  w Budy Strzyże ulica krótka b/n

Początek obrad:
W I terminie godz. 10.00
w II terminie godz. 10.30

Zgodnie z par. 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma
wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo
lub działanie przez pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne
zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany
przy podpisywaniu listy obecności.
PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania.
5. Wybór komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.
6. Przedstawienie przez zarząd powodów zwołania nadzwyczajnego zebrania
walnego i proponowanych uchwał.
7. Dyskusja.
8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
9. Uchwalenie uchwały nr.1 Walnego zebrania – „Gospodarka śmieciami”
10. Uchwalenie uchwały nr.2 Walnego zebrania – „Zadanie inwestycyjne –
altana śmietnikowa”
11. Uchwalenie uchwały nr.3 Walnego zebrania – „Gospodarz
Obiektu/Ochrona”
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad.

Wyłożenie materiałów do wglądu nastąpi 14 Stycznia 2017 roku w budynku
Administracyjnym w Budy Strzyże ul. Krótka

Prosimy o obecność
Zarząd ROD

 

Plik do pobrania :

Zaproszenie 

Uchwała 1 Gospodarka Śmieciami

Uchwała 2  Zadanie inwestycyjne-altana śmietnikowa

Uchwała 3 Gospodarz Obiektu-Ochrona

Wniosek w sprawie realizacji zadania-altana śmietnikowa

Ochrona wyliczenia
16.11.2016
Opłaty ROD związane z licznikami 

Poniżej do pobrania dokument dotyczący opłat za wodę i prąd - okres 04/06/2016 - 08/10/2016. 


02.11.2016
Jesteśmy na facebooku. Zapraszamy !!! 30.06.2016
Opłaty ROD związane z licznikami 

Poniżej do pobrania dokument dotyczacy opłat za wodę i prąd 

30.06.2016


Opłaty ROD za 2016 r. 

OPŁATA ROCZNA 2016 ROD BUDY STRZYŻE

- 850 zł opłata roczna
- 10 zł fundusz remontowy
- 6 zł (składka członkowska)

Dla działki 500 m2, dla większych + 1,7 zł za każdy m2 ponad 500 m2

Rodzinny Ogród Działkowy im. "30-lecia PZD"
Budy Strzyże, ul. Krótka
96-320 Mszczonów
Numer konta bankowego: PKO BP 45 1020 1068 0000 1902 0209 6253

Dokument do pobrania TU. 


13.04.2016


Zielona Rzeczpospolita wiosna 2014


W najnowszym numerze "Zielonej Rzeczpospolitej" polecamy uwadze artykuły:   
 - Rzecznik Praw Obywatelskich promuje patologie w ROD?, 
 - Sezon na walne zebrania w ROD, 
 - Skutki nieprzestrzegania regulaminu ROD,
 - Jak kupić altanę?, 
 - Sukces PZD w Sądzie Najwyższym, 
 - Skąd wziąć pieniądze na inwestycje w ROD?, 
 - Usuwanie azbestu z terenów ROD oraz Porady prawne. 
Polecamy lekturze! Te i wiele innych informacji znajdziesz w najnowszym numerze Zielonej Rzeczpospolitej.


12.04.2016


Informator działkowca 22.04.2016

W najnowszym numerze Informatora Działkowca przeczytaj koniecznie: List otwarty PZD do Rzecznika Praw Obywatelskich, Minister Infrastruktury i Budownictwa przeciwny zmianie ustawy o ROD, Zbliżają się walne zebrania sprawozdawcze oraz 35 - lecie PZD. Polecamy lekturze!

Informator działkowca 04.16
12.04.2016

Zmiany dla działkowców - 12.04.2016


Ciekawy artykuł o zmianach dla działkowców do pobrania tu.
11.04.2016

Altana na działce w ROD - 03.02.2016

Temat altany działkowej i tego, jakie powinna spełniać wymagania jest bardzo często poruszany na łamach wszystkich mediów związkowych. Niemniej jednak u wielu osób, a zwłaszcza nowych działkowców, ciągle wzbudza zainteresowanie i dostarcza wielu wątpliwości, dlatego po raz kolejny kompleksowo wyjaśniamy wszystkie kwestie dotyczące altany na działce w ROD.

Przed rozpoczęciem budowy altany na działce w ROD trzeba zapoznać się z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, jak i wewnętrznego PZD, które kompleksowo regulują to zagadnienie. Kwestie dotyczące budowy altany działkowej uregulowane są przed wszystkim w:

·         ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 oraz z 2014 r. poz. 40) w art. 29.

·         ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. 2014 r. poz. 40) w art. 13.

·         ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 528) w art. 3.

·         regulaminie ROD z dnia 1 października 2015 r. w § 44.

Definicja altany działkowej

Czym właściwie jest altana działkowa i jakie powinna spełniać funkcje? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza definicję altany działkowej. Zgodnie z jej zapisami jest to wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym o powierzchni zabudowy do 35 m² oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich, przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m². Jest to kompleksowa definicja altany działkowej, która została również wprowadzona do ustawy o ROD w art. 2 pkt 9 a oraz ujęta w § 44 regulaminu ROD. Z definicji tej wynika, że altana to budynek o ściśle określonych wymiarach, który służy do zaspokajania potrzeb rekreacyjnych i wypoczynkowych działkowca. W myśl § 44  pkt 1 regulaminu ROD altana powinna być również funkcjonalna i estetyczna. Przepisy nie zastrzegają z jakiego materiału ma być wykonany budynek, dlatego altana może mieć konstrukcję zarówno murowaną, jak i drewnianą.

Wymiary altany

Kiedy już znamy definicję i podstawowe przeznaczenie altany, przystępując do budowy musimy przede wszystkim pamiętać o zachowaniu odpowiednich wymiarów, ponieważ altana działkowa może mieć powierzchnię zabudowy do 35 m². Ustawa o ROD znowelizowała bowiem prawo budowlane i od 19 stycznia 2014 r. dopuszczalna powierzchnia zabudowy altany w miastach i poza miastami została zrównana we wszystkich ROD i wynosi teraz 35 m². Rozwiązanie to jest bardzo korzystne dla działkowców, gdyż jest to największa powierzchnia altany, jaką dopuszczały wszystkie przepisy obowiązujące niemal od początku istnienia ogrodów działkowych.

Powierzchnię zabudowy liczy się po obrysie ścian zewnętrznych. Niedopuszczalne jest zatem wybudowanie altany, która w podstawie znajdującej się przy gruncie jest zgodna z przepisami, natomiast jej górna część przekracza dopuszczalne normy.

Warto pamiętać, że do powierzchni altany nie wlicza się  tarasu, werandy lub ganku, jeżeli ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m². Taras weranda lub ganek mogą być zadaszone, ale powinny być otwarte, w związku z tym nie wolno ich zabudowywać. Jeżeli jednak działkowiec mimo zakazu zabuduje taras, ganek, lub werandę, to ich powierzchnia będzie wliczana do normatywnej powierzchni altany.

Zgodnie z § 44 pkt 3 regulaminu ROD altana może mieć wysokość do 5 metrów przy dachu stromym i 4 metrów przy dachu płaskim. Określenia dach płaski i dach stromy są sprecyzowane w Polskiej Normie PN-89/B-10425, zgodnie z którą:

·         dach płaski – to dach, którego połacie dachowe są nachylone do płaszczyzny pod kątem nie większym niż 12°,

·         dach stromy – to dach, którego połacie dachowe są nachylone do płaszczyzny pod kątemwiększym niż 12°.

Przypominamy, że wysokość altany mierzy się od poziomu gruntu do najwyższego punktu dachu.

Przepisy dotyczące odpowiednich wymiarów altany na działce są bardzo ważne i każdy działkowiec powinien ich przestrzegać. Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z art. 13 ustawy o ROD budynki, których wymiary przekraczają dozwoloną powierzchnię zabudowy nie powinny znajdować się na działkach w ROD, ponieważ jest to niezgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Lokalizacja altany na działce

W § 44 pkt 5 regulaminu ROD wyraźnie zapisano, że odległość altany od granicy działki nie może być mniejsza niż 3 metry. W regulaminie ROD nie ma jednak żadnego przepisu, który zezwalałby na wybudowanie altany w odległości mniejszej niż 3 metry za zgodą sąsiada lub zarządu ROD. Jeżeli nie przewidziano takiej możliwości w uregulowaniach prawnych, to znaczy, że altany nie można pod żadnym pretekstem zbudować w odległości mniejszej niż wskazana. Regulamin nie upoważnia bowiem żadnego organu Związku na wyrażenie takiej zgody, dlatego zarząd ROD nie ma prawa jej udzielić.

W związku z tym, że taras stanowi integralną część altany, to jego odległość od granicy działek powinna również wynosić 3 metry.

Jeżeli działka jest bardzo wąska lub nietypowo umiejscowiona i nie da się na niej wybudować altany w taki sposób, aby zachować odległość 3 metrów od granicy działki, wtedy plan zagospodarowania ROD określa miejsce usytuowania altany. Działkowiec zobowiązany jest wówczas wybudować altanę zgodnie z tym planem. Jest to jedyne możliwe odstępstwo od zachowania reguły 3 metrów przewidziane prawem.

Zgłoszenie budowy, nadbudowy i rozbudowy altany

O zamiarze budowy, nadbudowy i rozbudowy altany działkowej trzeba powiadomić na piśmie zarząd ROD. Do wskazanego powiadomienia należy dołączyć rysunek uwzględniający powierzchnię zabudowy, wysokość oraz usytuowanie altany względem granic działki. Obowiązek taki nakłada na działkowców § 45 regulaminu ROD.

Znając już wszystkie uregulowania dotyczące altany działkowej i jej wymiarów można przystąpić do budowy.

Obowiązki Zarządu ROD

Uregulowania prawne dotyczące altan nakładają obowiązki nie tylko na działkowca, ale również na zarządy ROD. Zgodnie z § 46 pkt 1 i 2 zarząd ROD nakazuje działkowcowi wstrzymanie budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej w przypadku zaistnienia przesłanek uzasadniających podejrzenie naruszenia przepisów regulaminu. Gdy zarząd ROD stwierdzi, że działkowiec wybudował, nadbudował lub rozbudował altanę działkową z naruszeniem przepisów regulaminu, będzie on zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości, a nawet do rozebrania budowanej lub rozbudowanej altany działkowej, jeżeli naruszenia nie mogą zostać usunięte w inny sposób. Natomiast w przypadku powzięcia informacji, że na terenie działki wybudowano, nadbudowano lub rozbudowano altanę lub inny obiekt z naruszeniem przepisów prawa, zarząd ROD w imieniu PZD, zgłasza naruszenie do właściwego organu administracji publicznej, jakim jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Obowiązek ten nałożyła na wszystkie stowarzyszenia ogrodowe ustawa o ROD w art. 13 ust. 2. Jasno wynika z tego przepisu, że jest to nakaz ustawowy nałożony na zarządy ROD, a nie ich dobra czy zła wola.

Zapisy te dotyczą wszystkich stowarzyszeń ogrodowych, nie tylko PZD i każde stowarzyszenie ma obowiązek je respektować i zgłaszać do nadzoru budowlanego altany, których wymiary przekraczają dopuszczalne normy. Jeżeli organy stowarzyszenia ogrodowego postępują inaczej, to w rażący sposób łamią postanowienia ustawy o ROD. Przynależność do żadnego stowarzyszenia ogrodowego nie zapewni więc zwolnienia z obowiązku przestrzegania prawa i nie usankcjonuje ponadnormatywnych altan.

Jeżeli Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdzi naruszenie prawa dotyczącego altany, wówczas stanowi to podstawę do wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej.

Jeżeli nowy działkowiec wstępuje w prawo do działki, na której znajduje się już wybudowana wcześniej ponadnormatywna altana, to jest on zobowiązany do tego, aby doprowadzić ją do stanu zgodnego z prawem. W związku z tym składa w zarządzie ROD pisemne oświadczenie określające termin, w jakim dostosuje ją do wymogów ustawowych. Nie może zatem usprawiedliwiać się tym, że to nie on ją wybudował, więc nie będzie ponosił za to odpowiedzialności. Nabywając działkę oświadczył bowiem, że zna wszystkie przepisy dotyczące właściwego zagospodarowania działki i będzie ich przestrzegał. Dlatego chcąc nadal być członkiem PZD oraz użytkownikiem altany powinien odpowiednio zmniejszyć jej powierzchnię.

Należy zatem po raz kolejny podkreślić, że budowa altany o wymiarach przekraczających normy określone zarówno w prawie budowlanym, ustawie o ROD, jak i przepisach związkowych zawsze była i jest samowolą budowlaną, ponieważ wszystkie przywołane przepisy jasno i wyraźnie mówią o tym, że altana działkowa powinna mieć określoną powierzchnię, której nie można przekraczać. Dotyczy to również działkowców, którzy swoje altany wybudowali dużo wcześniej, ponieważ przepisy regulaminów ROD zawsze określały, jakie dopuszczalne prawem wymiary może mieć altana i nigdy nie wynosiły one więcej niż 35 m². Zatem działkowcy, których altany mają większą powierzchnię, nawet, jeżeli wybudowali je kilkanaście lat temu są zobowiązani do tego, żeby dostosować ich gabaryty do stanu zgodnego z prawem.

Przykre konsekwencje

Rzeczą niesłychanie ważną jest również zapis art. 42 ust. 1 ustawy o ROD, zgodnie z którym w przypadku wygaśnięcia prawa do działki działkowcowi nie przysługuje wynagrodzenie za obiekty, w tym również i altanę wybudowane niezgodnie z prawem. Odszkodowanie za taką altanę nie przysługuje także w przypadku likwidacji ROD.

Widać więc wyraźnie, że ustawodawca bardzo rygorystycznie uregulował przepisy dotyczące altan, bowiem mają one służyć, tak, jak działka w ROD, do wypoczynku i rekreacji oraz jedynie czasowego przebywania. Stąd w ustawie zawarto zakaz zamieszkiwania i wykorzystywania altany do działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej.

Mając powyższe na uwadze warto zapoznać się ze wszystkimi przepisami dotyczącymi usytuowania altany na działce i bezwzględnie ich przestrzegać. Zdecydowanie lepiej od razu znać wszystkie uregulowania prawne i postępować zgodnie z nimi, niż później ponosić konsekwencje prawne i finansowe związane z wybudowaniem ponadnormatywnej altany. Niestety najczęściej niestosowanie się do przepisów jest świadome i celowe.

Działkowcy powinni mieć świadomość, że budując ponadnormatywną altanę na działce i wykorzystując ja niezgodnie z przeznaczeniem określonym ustawą łamią przepisy i działają nie tylko na własną szkodę, ale przede wszystkim na szkodę całej społeczności działkowej w Polsce.
 

Wioletta Zaleska

Wydział Prezydialny KR PZD

  15.03.2016

Gazeta działkowców Zielona Rzeczpospolita - jesień 2015

Do ogrodów w całej Polsce trafił już jesienny numer Zielonej Rzeczpospolitej. A w nim: wyborcze propozycje polityków dla działkowców, pomysły skąd wziąć pieniądze na inwestycje w ogrodach, a także poradnik jak przygotować  działkę i altanę na zimę.


Zieloną Rzeczpospolitą możesz bezpłatnie nabyć w Zarządzie ROD i OZ. W całej Polsce Krajowa Rada PZD rozprowadziła aż 150 tysięcy egzemplarzy.
W jesiennym numerze szczególnie polecamy uwadze:
• Statut PZD obowiązuje. 9 września statut Związku został zarejestrowany w KRS.  Działkowcy mogą być już spokojni o przyszłość swoich ogrodów. Patrz str. 1.
• Nowy regulamin ROD. 1 października Krajowa Rada PZD uchwaliła nowy regulamin ROD, który wejdzie w życie już od 1 stycznia 2016 roku. Patrz str. 1.
• Co politycy proponują działkowcom? Ogrody w centrum kampanii wyborczej. Partie prezentują swoje plany wobec ogrodów i PZD. Patrz str. 2 i 3.
• Inwestycje widma rujnują ogrody. Historie zlikwidowanych ROD pod ważne inwestycje publiczne, które nigdy nie zostały zrealizowane. O tym kto skorzystał na krzywdzie działkowców dowiesz się na str. 4.
• „Sprzedani” w białych rękawiczkach, czyli o tym jak Agencja Mienia Wojskowego sprzedała ponad 50 – letni ogród prywatnej spółce. Powodem miała być rozbudowa warszawskiego lotniska, która jak się okazało… nigdy nie była planowana na tym terenie. Działkowcy zostali na lodzie, a AMW umywa ręce. Patrz str. 5.
• Fundusze unijne w praktyce. Działkowcy ze Świnoujścia już przekonali się jak można skorzystać ze środków UE. Dzięki nim ich ogród ma nową sieć melioracyjną. Sprawdź co Ty możesz zrobić dla swojego ogrodu dzięki programom unijnym. Patrz str. 6.
• Senior Wigor – opieka wiedza, aktywność. Dom dziennego pobytu dla seniorów w Twoim ogrodzie? To możliwe. Zobacz na str. 6 co oferuje program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
• Związek mądry przed szkodą. Niewiele brakowało a przez polityków działkowe altany pozostałyby bez ustawowej ochrony. O kulisach uchwalania ustawy „Stop Rozbiórkom Altan” i determinacji z jaką Związek walczył o interesy działkowców czytaj na str. 7.
• Stop spalaniu na działkach. Czy wiesz, że za spalanie w ogrodzie można zostać ukaranym aż do 5 tys. zł grzywny? Na str. 8 dowiedz się dlaczego nie można spalać w ROD i jak poradzić sobie ze zbędnymi odpadkami.
• Przygotowania do zimy czas zacząć. Sprawdź na str. 8 jakie prace koniecznie musisz wykonać na swojej działce jeszcze zanim zima rozgości się u nas dobre.
Te i wiele innych informacji znajdziesz w najnowszym numerze Zielonej Rzeczpospolitej.

Zielona Rzeczpospolita15.03.2016

Regulamin ROD

1 października 2015 roku Krajowa Rada PZD uchwaliła regulamin ROD, który wszedł w życie 1 stycznia 2016 roku. Regulamin dostępny TU.


14.03.2016

Statut PZD

9 września 2015r. w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) zarejestrowany został statut PZD uchwalony 2 lipca br. przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD (Statut dostępny TU

14.05.2015


BUDOWY ALTANY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI W ROD

 

Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych z dnia 13-12-2013r 

 Art. 30. 1. Działkowiec ma prawo zagospodarować działkę i wyposażyć ją w odpowiednie obiekty i urządzenia zgodniez przepisami ustawy oraz regulaminem.

 Art. 57. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) w art. 29 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje

brzmienie:

„4) altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich;”.

  

Statut Polskiego Związku Działkowców z dnia 23-10-2014 roku 

 

§ 15

Członek zwyczajny ma obowiązek:

1)     przestrzegać ustawę, niniejszy statut oraz wydane na jego podstawie uchwały organów PZD,

2)     …

Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego z dnia 26-02-2015 (PROJEKT)

 § 44

  1. Altana powinna być funkcjonalna i estetyczna.
  2. Altana może mieć powierzchnię zabudowy mierzoną po obrysie ścian zewnętrznych do 35 m2.
  3. Altana może mieć wysokość do 5 metrów przy dachu dwuspadowym stromym i 4 metrów przy innym kształcie dachu.
  4. Wysokość altany mierzy się od poziomu gruntu do najwyższego punktu dachu.
  5. Odległość altany od granic działki nie może być mniejsza niż 3 metry.
  6. Jeżeli plan zagospodarowania ROD określa miejsce usytuowania altany, działkowiec zobowiązany jest do jej wybudowania zgodnie z tym planem.

§ 45

Działkowiec obowiązany jest powiadomić na piśmie zarząd ROD o zamiarze budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany, załączając rysunek uwzględniający jej powierzchnię zabudowy i wysokość oraz usytuowanie względem granic działki zgodnie z parametrami określonymi w § 44.

§ 46

  1. Zarząd ROD nakazuje działkowcowi wstrzymanie budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany w przypadku zaistnienia przesłanek uzasadniających podejrzenie naruszenia przepisów regulaminu.
  2. W przypadku stwierdzenia przez zarząd ROD budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany z naruszeniem przepisów regulaminu, działkowiec zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowości, a nawet do rozebrania budowanej lub rozbudowywanej altany, jeśli naruszenia nie mogą zostać usunięte w inny sposób.
  3. W przypadku powzięcia informacji, że na terenie działki wybudowano, nadbudowano lub rozbudowano altanę lub inny obiekt z naruszeniem przepisów prawa, zarząd ROD, w imieniu PZD, zgłasza naruszenie do właściwego organu administracji publicznej.
  4. Stwierdzenie przez właściwy organ administracji publicznej naruszenia prawa, o którym mowa w ust. 3, stanowi podstawę do zastosowania sankcji określonych w ustawie.


 26.06.2014

Projekt nowego statutu PZD trafia do konsultacji - 26.06.2014

 

 

Do najważniejszych tematów, którym zajmowała się Krajowa Rada podczas swojego ostatniego posiedzenia w dniu 26 czerwca br., należała kwestia projektu nowego statutu PZD. Intensywne prace nad tym dokumentem trwają już od kilku miesięcy. Podczas posiedzenia KR zostały przedstawione dotychczasowe efekty pracy specjalnie powołanej komisji statutowej, która wnikliwie rozpatrzyła wszystkie propozycje zmian, jakie zostały zgłoszone przez Okręgowe Zarządy, ROD oraz indywidualnych działkowców. W wyniku tych prac powstał projekt nowego statutu PZD, który został skierowany przez KR do ogólnokrajowych konsultacji z organami Związku i działkowcami.  

Projekt statutu nie tylko jest dostosowany do nowej ustawy o ROD, ale również zawiera wiele nowych rozwiązań. W szczególności  zwiększono uprawnienia i odpowiedzialność ROD za podejmowane działania. Przyjęto też koncepcję dotyczącą opłat i składki członkowskiej, która zapewnia nie tylko funkcjonowanie ogrodów, okręgów i Związku, ale także gwarantuje, aby każdy działkowiec proporcjonalnie przyczyniał się do pokrywania kosztów funkcjonowania ROD. Ponadto wprowadzono nową kategorię członków współdziałających, aby nie ograniczać członkostwa w PZD dla osób zainteresowanych przynależnością do Związku.

To tylko niektóre z rozwiązań, które zawiera projektu nowego statutu. Teraz projekt ten trafi do szerokich konsultacji. Krajowa Rada liczy na aktywny udział w tych konsultacjach nie tylko organów PZD, ale przede wszystkim działkowców. W specjalnej uchwale KR zwraca się zarówno do struktur Związku, jak i swoich członków o nadsyłanie wniosków, uwag i propozycji do projektu. Wszystkie te wystąpienie będą rozpatrywane przez komisję statutową. Dzięki temu projekt statutu będzie dalej doskonalony, aby powstał dokument zgodny z prawem powszechnie obowiązującym oraz gwarantujący sprawność organizacyjną i dalszy rozwój ogrodów działkowych.

Nowy statut zostanie uchwalony pod koniec października br. przez Krajowy Zjazd Delegatów PZD.


11.08.2014
Biuletyn informacyjny PZD 11.08.2014
Najnowszy, specjalny numer "Biuletynu Informacyjnego" poświęcony jest przede wszystkim wystąpieniu rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irenie Lipowicz, w ocenie której nowa ustawa dzialkowa powinna trafić do Trybunału Konstytucyjnego. 
 


Nowości

 

Zieloną Rzeczpospolitą możesz bezpłatnie nabyć w Zarządzie ROD i OZ. W całej Polsce Krajowa Rada PZD rozprowadziła aż 150 tysięcy egzemplarzy. 

W jesiennym numerze szczególnie polecamy uwadze: 

·         Statut PZD obowiązuje. 9 września statut Związku został zarejestrowany w KRS.  Działkowcy mogą być już spokojni o przyszłość swoich ogrodów. Patrz str. 1.

·         Nowy regulamin ROD. 1 października Krajowa Rada PZD uchwaliła nowy regulamin ROD, który wejdzie w życie już od 1 stycznia 2016 roku. Patrz str. 1.

·         Co politycy proponują działkowcom? Ogrody w centrum kampanii wyborczej. Partie prezentują swoje plany wobec ogrodów i PZD. Patrz str. 2 i 3.

·         Inwestycje widma rujnują ogrody. Historie zlikwidowanych ROD pod ważne inwestycje publiczne, które nigdy nie zostały zrealizowane. O tym kto skorzystał na krzywdzie działkowców dowiesz się na str. 4.

·         „Sprzedani” w białych rękawiczkach, czyli o tym jak Agencja Mienia Wojskowego sprzedała ponad 50 – letni ogród prywatnej spółce. Powodem miała być rozbudowa warszawskiego lotniska, która jak się okazało… nigdy nie była planowana na tym terenie. Działkowcy zostali na lodzie, a AMW umywa ręce. Patrz str. 5.

·         Fundusze unijne w praktyce. Działkowcy ze Świnoujścia już przekonali się jak można skorzystać ze środków UE. Dzięki nim ich ogród ma nową sieć melioracyjną. Sprawdź co Ty możesz zrobić dla swojego ogrodu dzięki programom unijnym. Patrz str. 6.

·         Senior Wigor – opieka wiedza, aktywność. Dom dziennego pobytu dla seniorów w Twoim ogrodzie? To możliwe. Zobacz na str. 6 co oferuje program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

·         Związek mądry przed szkodą. Niewiele brakowało a przez polityków działkowe altany pozostałyby bez ustawowej ochrony. O kulisach uchwalania ustawy „Stop Rozbiórkom Altan” i determinacji z jaką Związek walczył o interesy działkowców czytaj na str. 7.

·         Stop spalaniu na działkach. Czy wiesz, że za spalanie w ogrodzie można zostać ukaranym aż do 5 tys. zł grzywny? Na str. 8 dowiedz się dlaczego nie można spalać w ROD i jak poradzić sobie ze zbędnymi odpadkami.

·         Przygotowania do zimy czas zacząć. Sprawdź na str. 8 jakie prace koniecznie musisz wykonać na swojej działce jeszcze zanim zima rozgości się u nas dobre.

Te i wiele innych informacji znajdziesz w najnowszym numerze Zielonej Rzeczpospolitej. Przeczytaj i podaj dalej. Naprawdę warto

Copyright (c)2014 rod-budystrzyze.pl